Πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας ISO 39001

Η ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε., με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας και την εφαρμογή των δραστηριοτήτων της βάσει των απαιτήσεων του προτύπου ISO 39001:2012, δεσμεύεται στην τήρηση συγκεκριμένων διεργασιών και διαδικασιών για την ασφαλή κυκλοφορία των διαγραμμισμένων οχημάτων της και την κατά το δυνατό μείωση συμβάντων του προσωπικού της στον αυτοκινητόδρομο, ανταποκρινόμενη πλήρως στους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης. Επίσης, δεσμεύεται για τη διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα του.Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί και ελέγχει τους στόχους της για την οδική ασφάλεια ώστε να επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας και να δρομολογεί τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να επιτυγχάνεται η ικανοποίηση των απαιτήσεων του συστήματος.

Ειδικότερα, η πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας αφορά το εξής πεδίο εφαρμογής:

 • Διαχείριση Στόλου Οχημάτων Λειτουργίας και Συντήρησης Αττικής Οδού

Αρχείο pdf

Πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001

Η ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε., με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015, επιτυγχάνει την αποτελεσματική διαχείριση των έργων που αναλαμβάνει, μέσω της εφαρμογής και τήρησης συγκεκριμένων διεργασιών και διαδικασιών, ανταποκρινόμενη πλήρως στους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης. Κατά τον σχεδιασμό του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας η εταιρεία λαμβάνει υπόψη της το πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού, καθώς και τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με το σύστημα. Με τον τρόπο αυτό η εταιρία εξασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των χρηστών μέσω διαδικασιών που υποστηρίζουν με διαφάνεια τις δραστηριότητες της. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται για τη διαρκή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας σε όλα τα επίπεδα και για τη συμμόρφωσή της στις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Ειδικότερα, η πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αφορά το εξής πεδίο εφαρμογής:

 • Λειτουργία Αυτοκινητόδρομου
 • Ενεργή Διαχείριση Κυκλοφορίας
 • Οδική, Ηλεκτρονική, Ηλεκτρολογική & Μηχανολογική Συντήρηση
 • Διαχείριση Συμβάντων
 • Συλλογή Διοδίων
 • Παροχή Υπηρεσιών Τηλεδιοδίων
 • Εμπορική Διαχείριση Συνδρομητικών προγραμμάτων
 • Εξυπηρέτηση Συνδρομητών
 • Ανάληψη, Οργάνωση και Εκτέλεση Έργων για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης & Λειτουργίας Αυτοκινητόδρομων

Aρχείο pdf

Πιστοποίηση για την Περιβαλλοντική Διαχείριση ISO 14001

H πιστοποίηση αυτή αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα, βάσει του οποίου οι εταιρίες διαχειρίζονται το περιβάλλον και συμμορφώνονται προς τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθετικές απαιτήσεις.
Η πιστοποίηση της «Αττικής Οδού Α.Ε.» και της «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» κατά ISO 14001:2004 αφορά την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, την ελαχιστοποίηση των θορύβων και των οχλήσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου, την προστασία των αρχαιοτήτων και των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς που βρέθηκαν κατά την περίοδο της κατασκευής, τη συντήρηση των χώρων πρασίνου, την ορθολογική διαχείριση των πρώτων υλών και των φυσικών πόρων που απαιτούνται για τη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου κ.ά.

Αρχείο pdf

Πιστοποίηση για τη Διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζομένων OHSAS 18001

Η πιστοποίηση αφορά την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πιστοποιεί την προώθηση της συνεχούς βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος, την πρόληψη και ελαχιστοποίηση των επαγγελματικών κινδύνων, τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλειά τους κατά τη διάρκεια της εργασίας, τη συνεχή παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων από τον ιατρό εργασίας κ.ά.

Αρχείο pdf

Πιστοποιήσεις

Πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας ISO 39001

Η ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε., με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας και την εφαρμογή των δραστηριοτήτων της βάσει των απαιτήσεων του προτύπου ISO 39001:2012, δεσμεύεται στην τήρηση συγκεκριμένων διεργασιών και διαδικασιών για την ασφαλή κυκλοφορία των διαγραμμισμένων οχημάτων της και την κατά το δυνατό μείωση συμβάντων του προσωπικού της στον αυτοκινητόδρομο, ανταποκρινόμενη πλήρως στους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης. Επίσης, δεσμεύεται για τη διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα του.Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί και ελέγχει τους στόχους της για την οδική ασφάλεια ώστε να επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας και να δρομολογεί τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να επιτυγχάνεται η ικανοποίηση των απαιτήσεων του συστήματος.

Ειδικότερα, η πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας αφορά το εξής πεδίο εφαρμογής:

 • Διαχείριση Στόλου Οχημάτων Λειτουργίας και Συντήρησης Αττικής Οδού

Αρχείο pdf

Πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001

Η ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε., με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015, επιτυγχάνει την αποτελεσματική διαχείριση των έργων που αναλαμβάνει, μέσω της εφαρμογής και τήρησης  συγκεκριμένων διεργασιών και διαδικασιών, ανταποκρινόμενη πλήρως στους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης. Κατά τον σχεδιασμό του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας  η εταιρεία λαμβάνει υπόψη της το πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού, καθώς και τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με το σύστημα. Με τον τρόπο αυτό η εταιρία εξασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των χρηστών μέσω διαδικασιών που υποστηρίζουν με διαφάνεια τις δραστηριότητες της. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται για τη διαρκή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας σε όλα τα επίπεδα και για τη συμμόρφωσή της στις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Ειδικότερα, η πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αφορά το εξής πεδίο εφαρμογής:

 • Λειτουργία Αυτοκινητόδρομου
 • Ενεργή Διαχείριση Κυκλοφορίας
 • Οδική, Ηλεκτρονική, Ηλεκτρολογική & Μηχανολογική Συντήρηση
 • Διαχείριση Συμβάντων
 • Συλλογή Διοδίων
 • Παροχή Υπηρεσιών Τηλεδιοδίων
 • Εμπορική Διαχείριση Συνδρομητικών προγραμμάτων
 • Εξυπηρέτηση Συνδρομητών
 • Ανάληψη, Οργάνωση και Εκτέλεση Έργων για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης & Λειτουργίας Αυτοκινητόδρομων

Aρχείο pdf

Πιστοποίηση για την Περιβαλλοντική Διαχείριση ISO 14001

H πιστοποίηση αυτή αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα, βάσει του οποίου οι εταιρίες διαχειρίζονται το περιβάλλον και συμμορφώνονται προς τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθετικές απαιτήσεις.
Η πιστοποίηση της «Αττικής Οδού Α.Ε.» και της «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» κατά ISO 14001:2004 αφορά την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, την ελαχιστοποίηση των θορύβων και των οχλήσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου, την προστασία των αρχαιοτήτων και των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς που βρέθηκαν κατά την περίοδο της κατασκευής, τη συντήρηση των χώρων πρασίνου, την ορθολογική διαχείριση των πρώτων υλών και των φυσικών πόρων που απαιτούνται για τη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου κ.ά.

Αρχείο pdf

Πιστοποίηση για τη Διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζομένων OHSAS 18001

Η πιστοποίηση αφορά την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πιστοποιεί την προώθηση της συνεχούς βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος, την πρόληψη και ελαχιστοποίηση των επαγγελματικών κινδύνων, τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλειά τους κατά τη διάρκεια της εργασίας, τη συνεχή παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων από τον ιατρό εργασίας κ.ά.

Αρχείο pdf